Ta strona korzysta z plików cookie, aby umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przegl±darki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj › zamknij akceptuję, nie pokazuj więcej tej informacji
  Strona główna
Aktualno¶ci
Dla interesantów
Pliki do pobrania
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Historia
Lokalizacja
Zadania
Ocena stanu sanitarnego
Epidemiologia
Szczepienia
Polityka jako¶ci
Przedsięwzięcia dofinansowane z WFO¦iGW


Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP


Biuletyn Informacji Publicznej


Lista rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju

www.pis.gov.pl

Program szwajcarski

Bezpieczne miejsce pracy

HIV

Trzymaj formę
 

Od soboty od soboty 24 października 2020 r. zasady ze strefy czerwonej zostaj± rozci±gnięte na cał± Polskę
Wszędzie więc – w każdym powiecie – obowi±zuj± dokładnie takie same obostrzenia
OBOWI±ZUJACE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Edukacja
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodz± na naukę zdaln±. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejd± w życie od poniedziałku, 26 października i będ± obowi±zywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będ± funkcjonowały bez zmian.
Gastronomia
Obowi±zuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegaj±cych na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.
• Stołówki szkolne
Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
• Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocuj±cych co najmniej jedn± dobę hotelow±. Podawanie posiłków odbywa się wył±cznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).
Wydarzenia sportowe
Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe s± organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wył±czeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotycz± ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licz±c osób zajmuj±cych się obsług± wydarzenia.
Wydarzenia kulturalne
Wydarzenia kulturalne mog± się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowi±zkowe zakrywanie ust i nosa.
Działalność hotelarska
Działalność hoteli jest obecnie jest dopuszczalna, z wył±czeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.
Stosuje się przepisy dotycz±ce kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywaj±cych z hotelu co najmniej 1 dobę hotelow±.
Siłownie i centra i kluby fitness
Zawieszenie działalności.
Obiekty te mog± działać w hotelach wył±cznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedn± dobę hotelow±.
Z zakazu prowadzenia działalności wył±czone s± baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działaj± w podmiotach wykonuj±cych działalność lecznicz± przeznaczonych dla pacjentów, s± przeznaczone dla osób uprawiaj±cych sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, s± przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca s± wył±czone z zakazu prowadzenia działalności polegaj±cej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
Zgromadzenia publiczne i spotkania
Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyj±tkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotycz± miejsc kultury.
Kościoły
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowi±zek zakrywania ust i nosa, z wył±czeniem osób sprawuj±cych kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe
Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).
Transport zbiorowy
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedz±cych albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedz±cych i stoj±cych określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedz±cych niezajętych.
Limity dotycz± także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorz±du terytorialnego. 
Maski
Obowi±zek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.
Handel
Obowi±zuj± ograniczenia w sklepach uzależnione od wielkości sklepu. Obowi±zuj± limity dotycz±ce liczby osób w sklepach - dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowi±zek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji r±k.
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działaj± w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wył±cznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Stanowiska obsługi musz± znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.
Przemieszczanie się osób
Dzieci i młodzież do 16. roku życia
W godzinach 8:00-16:00 istnieje obowi±zek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opiek± rodzica lub opiekuna.

Szczegóły dotycz±ce nowych zasad znaleźć można pod linkiem:
Obostrzenia regionalne

+ 48 222 500 115
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedz online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne s± pod adresem:
Koronawirus pytanie i odpowiedzi

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa s± aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rz±dowej KoronawirusKOMUNIKAT O ZASADACH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PAJĘCZNIE

Czytaj dalej

Od dnia 13.03.2020r. przyjmowanie prób na nosicielstwo zostaje wstrzymane do odwołania.


Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Pajęcznie 98 - 330 Pajęczno ul. Żeromskiego 7


e-mail:


Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z  zakresu zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed  niekorzystnym wpływem szkodliwo¶ci
i uci±żliwo¶ci ¶rodowiskowych,  zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaĽnych
i zawodowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, będ±cego jednocze¶nie Dyrektorem PSSE i działa w formie jednostki budżetowej na podstawie:
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi,
  • Ustawy z dnia 14 kwietnia 2011r. o działalno¶ci leczniczej wraz z aktami wykonawczymi,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
  • Statutu PSSE w Pajęcznie (Zał±cznik do Zarz±dzenia Wojewody Łódzkiego Nr 42/2012 z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie, zmienionym Zarz±dzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 80/2019 z dnia 21.03.2019r.),
  • Decyzji Wojewody Łódzkiego o wpisie w dniu 01.01.2010r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie do rejestru podmiotów wykonuj±cych działalno¶ć lecznicz± pod numerem 000000023864
  • Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Pajęcznie wprowadzonego Zarz±dzeniem Nr 5/2019 Dyrektora PSSE w Pajęcznie z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie.

Bezpo¶redni nadzór nad działalno¶ci± Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie sprawuje:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
90-046 ŁódĽ ul. Wodna 40
tel. 42 2536200, 42 2536219, 42 2536208
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl


Informacja dotycz±ca ochrony danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w zwi±zku z prowadzeniem korespondencji e-mail 
© 2006 - 2020 - Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pajęcznie, 98-330 Pajęczno ul. Żeromskiego 7
Napisz do nas: psse@pajeczno.com