Ta strona korzysta z plików cookie, aby umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj › zamknij akceptuję, nie pokazuj więcej tej informacji
  Strona główna
Aktualności
Dla interesantów
Pliki do pobrania
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Historia
Lokalizacja
Zadania
Ocena stanu sanitarnego
Epidemiologia
Szczepienia
Polityka jakościPrzedsięwzięcia dofinansowane z WFOŚiGW


Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP


Biuletyn Informacji Publicznej


Lista rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju

www.pis.gov.pl

Program szwajcarski

Bezpieczne miejsce pracy

HIV

Trzymaj formę
 

Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania występowaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, prowadzenia działalności oświatowo - zdrowotnej. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pajęcznie prowadzi bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych.

Higiena Pracy jest odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy poprzez prowadzenie systematycznych kontroli w celu dokonania oceny narażenia zawodowego na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy, czynników rakotwórczych i mutagennych, czynników biologicznych, środków ochrony roślin, czynników biobójczych, wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia, nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających zasady wprowadzania do obrotu i stosowanie substancji i preparatów chemicznych oraz prekursorów kategorii 2 i 3 i wykonywanie działalności represyjnej w odniesieniu do pracodawców rażąco naruszających normy higieniczne.

Higiena Dzieci i Młodzieży sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym i technicznym placówek oświatowo-wychowawczych, nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym: ocena dostosowania mebli do wzrostu uczniów; ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach, kontrola warunków zdrowotnych w pracowni komputerowych, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przed-miotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykami. Do zadań HŻŻiPU należy: prowadzenie urzędowych kontroli przestrzegania przepisów sanitarnych w obiektach żywieniowo-żywnościowych; nadzór sanitarny nad importowanymi lub eksportowanymi z/do krajów trzecich środkami spożywczymi; prowadzenie działań w ramach Krajowego Systemu Ostrzegania Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF oraz Krajowego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Kosmetykach RAPEX, pobieranie prób do badań w ramach urzędowej kontroli żywności oraz monitoringu. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających spełnienie warunków wymaganych w obrocie napojami alkoholowymi oraz przy przewozie środków spożywczych.

Epidemiologia prowadzi bieżącą analizę sytuacji epidemiologicznej zachorowań wśród ludności na choroby zakaźne, prowadzi nadzór nad grypą w oparciu o system nadzoru SENTINEL, przeprowadza dochodzenia epidemiologiczne w środowiskach domowych - wywiad z podejrzanym o chorobę zakaźną, chorym i osobami z kontaktu między innymi pokąsanych przez zwierzęta; prowadzi nadzór nad osobami chorymi, nosicielami oraz osobami z kontaktu, kontrola wykonawstwa szczepień według programu szczepień ochronnych, prowadzi dystrybucję szczepionek używanych do szczepień obowiązkowych, udziela informacji w zakresie szczepień zalecanych.

Higiena Komunalna zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną i higieną środowiska: prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którego wyniki są gromadzone w krajowej bazie danych; sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie utrzymania należytego stanu higieniczno - zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej: domy pomocy społecznej, hotele, obiekty wczasowo - turystyczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, środki i obiekty transportu osobowego, cmentarze, apteki, domy kultury, stadiony, kina, pralnie, hale sportowe, parkingi, stacje paliw oraz zakłady opieki zdrowotne: wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie ekshumacji i przewozu zwłok oraz prowadzenie nadzoru sanitarnego nad przeprowadzaniem ekshumacji: współpraca z organami administracji samorządowej oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w celu poprawy stanu higieny środowiska.

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny zajmuje się w szczególności: uzgadnianiem projektów planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem opinii odnośnie obowiązku sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco na nie oddziaływać oraz określenie ich zakresów, kontrolą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej, wydawaniem innych wymaganych opinii uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym, kontrolą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych, kontrolą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach budowlanych przekazywanych do użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy należy:

  1. Nadzór i ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez placówki służby zdrowia i placówki oświatowo- wychowawcze :
  2. Opracowywanie planów pracy i wizytacji;
  3. Organizowanie narad, odpraw i szkoleń koordynatorów lokalnych i pracowników pionów współpracujących
  4. Współpraca z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi, prasą i telewizją w zakresie działalności zdrowotnej, min. konkursy, zawody itp.;
  5. Zabezpieczenie pomocy dydaktycznej, np. ulotki, kasety, płyty, filmy, oraz czuwanie nad ich odpowiednim wykorzystaniem;
  6. Prowadzenie poradnictwa metodycznego pracy oświatowo-zdrowotnej na miejscu i w terenie oraz udzielanie pomocy pionom współpracującym w organizowaniu akcji oświatowo- zdrowotnych;
  7. Prowadzenie biblioteczki oświatowo- zdrowotnej;
  8. Dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych;
  9. Wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych w placówkach oświatowych i opieki zdrowotnej;

Wszystkie działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Pajęcznie zmierzają do poprawy stanu sanitarnego powiatu, poprawy zdrowia społeczeństwa oraz ochrony przed chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi

 
© 2006 - 2019 - Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pajęcznie, 98-330 Pajęczno ul. Żeromskiego 7
Napisz do nas: psse@pajeczno.com